แก้ไขความผันแปรตามฤดูกาลในการผลิตไฟฟ้า

ภาคพลังงานของประเทศส่วนใหญ่กำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านไปสู่แหล่งพลังงานหมุนเวียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งลมและพลังงานแสงอาทิตย์แหล่งข้อมูลเหล่านี้มีความไม่สม่ำเสมอและมีความผันแปรตามฤดูกาลดังนั้นพวกเขาจึงต้องการทางเลือกในการจัดเก็บเพื่อรับประกันว่าสามารถตอบสนองความต้องการได้ตลอดเวลาโซลูชั่นการจัดเก็บพลังงานระยะสั้นพร้อมแบตเตอรี่

กำลังดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาเป็นระยะ ๆ การจัดเก็บพลังงานที่มักจะพิจารณาเพื่อแก้ไขความผันแปรตามฤดูกาลในการผลิตไฟฟ้าคือไฮโดรเจนซึ่งยังไม่สามารถแข่งขันได้ในเชิงเศรษฐกิจ การจัดเก็บพลังน้ำแบบปั๊มตามฤดูกาลหมายถึงการสูบน้ำเข้าสู่อ่างเก็บน้ำลึกที่สร้างขึ้นขนานกับแม่น้ำสายสำคัญในช่วงเวลาที่มีน้ำไหลแรงหรือความต้องการพลังงานต่ำ เมื่อน้ำขาดแคลนหรือความต้องการพลังงานเพิ่มขึ้นน้ำที่เก็บไว้จะถูกปล่อยออกจากอ่างเก็บน้ำเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า